ALGEMENE LEVERINGSVOOR-WAARDEN VAN DE TEXTIEL-VERZORGINGS BEDRIJVEN (01/05/2017)

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 : Deze voorwaarden werden opgemaakt en goedgekeurd door :

– enerzijds :

 1. ACV-CSC TEXTURA, Koning Albertlaan 27, 9000 Gent
 2. Test-Aankoop, Hollandstraat 13, 1060 Brussel

– anderzijds :

de Federatie van de Belgische Textielverzorging – de FBT- vzw, Brusselsesteenweg 478, 1731 Zellik.

Art. 2 :

 1. Deze leveringsvoorwaarden hangen goed zichtbaar uit en liggen voor iedere belanghebbende ter beschikking in elk t.v.b. (textielverzorgingsbedrijf) lid van de FBT, alsook in alle bijhuizen en depots van deze bedrijven. Dit lidmaatschap is herkenbaar aan het embleem zoals afgebeeld bovenaan deze voorwaarden.
 2. Deze leveringsvoorwaarden worden opgenomen – of er wordt naar verwezen – in de wasboekjes, -lijsten, facturen, rekeningen, ontvangstbewijzen, e.d. die door deze bedrijven worden gebruikt.
 3. Een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden wordt in elk geval door het bedrijf aan de klant overhandigd op het eerste verzoek van deze.
 4. Deze leveringsvoorwaarden liggen voor iedere belanghebbende verder nog ter beschikking :
  1. op het FBT-secretariaat en in alle afdelingen van de verenigingen van verbruikers, in art. 1 vermeld;
  2. op de administratieve zetel van de CACET vzw, Brusselsesteenweg 478, 1731 Zellik (Asse).
   CACET = Commissie voor Arbitrage Consumenten en Textielverzorgers vzw

Art. 3 :

– Onder “textielverzorgingsbedrijf”, t.v.b. wordt verstaan: ieder bedrijf dat textiel of leder reinigt, onderhoudt of verft.

– Onder “klant” wordt verstaan : iedere privé-persoon die goederen aanbiedt (of laat aanbieden) ter behandeling in een textielverzorgingsbedrijf.

Art. 4 :

– Door gebruik te maken van de diensten van een t.v.b., aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden.

II. VERPLICHTINGEN VAN HET TEXTIELVERZORGINGS BEDRIJF

Art. 5 : Het textielverzorgingsbedrijf is verplicht de haar verstrekte opdrachten vakkundig en binnen een redelijke termijn te verrichten.

Bij ontvangst van de te behandelen stukken, dient door het textielverzorgingsbedrijf aan de klant een afgiftebon te worden overhandigd met vermelding van de afgiftedatum en verwijzing naar de algemene leveringsvoorwaarden.

Art. 6 : Het textielverzorgingsbedrijf is aansprakelijk voor alle door haar veroorzaakte schade aan, of verlies van, ter behandeling gegeven goederen, voor zover bij deze algemene leveringsvoorwaarden niet anders wordt bepaald.

III. AANBEVELINGEN VOOR EN VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

Art. 7 : Aanbevelingen :

 1. De klant dient op duidelijke wijze zijn naam en adres kenbaar te maken aan het textielverzorgingsbedrijf, deze te vermelden op zijn bundels, en bij voorkeur zijn goederen te merken met zijn initialen.
 2. De te reinigen goederen moeten degelijk verpakt worden, zodat er niets kan verloren gaan of beschadigd worden.
 3. Kleine stukken, zakdoeken, delicate goederen of goederen die voor de klant van een bijzondere waarde zijn, dienen apart verpakt.
 4. Verplichtingen :
  De klant dient na te gaan of er geen vreemde voorwerpen in, of aan, de te behandelen goederen zijn achtergebleven, die de goederen kunnen beschadigen, bv. manchet-knopen, broches, sierobjecten, kogelpennen, lippenstiften, geld, enz.

Art. 8 : Aansprakelijkheidsbeperkingen en voorbehoud :

 1. Het t.v.b. kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval de aangeboden goederen, omwille van hun, op het eerste zicht, niet waarneembare aard of samenstelling, of omwille van een, op het eerste zicht, niet waarneembaar gebrek, beschadigd zouden worden door een normaal behandelingsproces.
 2. Goederen die volgens de klant van een bijzondere waarde zijn, moeten door de klant afzonderlijk worden aangeboden en tenminste worden voorzien van een waarschuwingsnota voor de textielverzorger. Ingeval deze verplichting niet in acht wordt genomen, kan het t.v.b. niet verantwoordelijk gesteld worden ingeval deze goederen door een normaal behandelingsproces zouden worden beschadigd.
 3. “Delicate textielwaar zoals o.m. zijde, gordijnen, overgordijnen, tapijten en leer worden weliswaar vakkundig, maar steeds met enig risico behandeld. In sommige gevallen is het voor de textielverzorger aangewezen een schriftelijk voorbehoud te formuleren en dit voor akkoord te laten ondertekenen door de klant”.
 4. Textiel- of lederwaar wordt steeds gereinigd volgens de aanbevelingen verstrekt door de eventueel aanwezige etikettering van onderhoud.
 5. Met betrekking tot art. 7 d), kan het t.v.b. niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van deze vreemde voorwerpen, noch voor de beschadiging door diezelfde voorwerpen veroorzaakt aan de behandelde goederen.
 6. Het t.v.b. is slechts aansprakelijk voor beschadiging of verlies van voorwerpen in of aan de ter behandeling gegeven goederen als knopen, gespen, ritssluitingen, geplakte ceintuur, rubber belegsel, enz. voor zover deze bestand zijn tegen het behandelingsproces dat de goederen, waartoe zij behoren, dienen te ondergaan

IV. TARIEVEN EN BETALINGEN

Art. 9 : Het in behandeling geven van goederen, impliceert dat de klant de tarieven van het textielverzorgingsbedrijf van zijn keuze aanvaardt.

Art. 10 : Aflevering van goederen aan de klant kan alleen geschieden tegen contante betaling – tenzij anders is overeengekomen.

Art. 11 : Bij wanbetaling, onbestelbaarheid van goederen, en niet-afhalen van goederen door de klant, worden de goederen eigendom van het t.v.b. mits er twaalf maanden zijn verlopen na afgifte van de goederen aan het t.v.b. en dit zonder enige compensatie.

V. KLACHTEN

Art. 12 :

– Klachten van de klant, ingeval van verlies, verkeerde behandeling, of beschadiging van goederen, dienen binnen de dertig kalenderdagen na terugname van de goederen, te gebeuren, per e-mail of per brief aan het t.v.b. (bij voorkeur aan de hoofdzetel). Een schriftelijke klacht van de klant, door de textielverzorger voor ontvangst ondertekend, geldt als dusdanig.
– Met het verstrijken van deze termijn kan een klacht worden geweigerd.
– Het recht op klacht vervalt als de goederen na terugontvangst gebruikt zijn, tenzij een gebrek eerst bij het gebruik kon worden geconstateerd. De commissie zal in dat geval een beslissing nemen.
– Op verzoek van het t.v.b. moet de klant het verkeerd behandelde of beschadigde stuk voorleggen tegen ontvangstbewijs.

Art. 13 : Indien geschillen niet binnen de 2 maanden in der minne kunnen worden opgelost, kunnen ze voorgelegd worden aan de CACET vzw(cfr. hoofdst. VII.).

VI. SCHADEVERGOEDINGEN

Art. 14 : Wanneer de klacht van een klant over verkeerde behandeling, beschadiging of verlies van een stuk gegrond en ontvankelijk blijkt, staat het t.v.b. in voor herstel, vervanging of schadevergoeding.

Art. 15 : “De schadevergoeding wordt berekend op basis van de aankoopprijs van het verloren of beschadigd stuk, de vetustiteit en de staat waarin het stuk zich bevond toen het werd verloren of beschadigd.”

Art. 16 : Als slechts een deel van een geheel ter behandeling is gegeven (vb. enkel de pantalon van een herenpak), kan er slechts sprake zijn van schadevergoeding van het in behandeling gegeven deel, en niet van het geheel.

VII. GESCHILLENCOMMISSIE CACET vzw

Art. 17 : Ingeval het t.v.b. en de klant tot geen overeenkomst komen over herstel, vervanging of schadevergoeding van een beschadigd of verloren stuk, kunnen zij een beroep doen op de CACET vzw. De klant heeft de keuze om een geschil aanhangig te maken bij de CACET vzw of bij de rechtbanken van de Rechterlijke Orde. Eenmaal de keuze gemaakt is voor de CACET vzw, wordt de latere uitspraak bindend en zonder verhaal in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (art. 1676 en volgende).

Art. 18 : De CACET vzw is samengesteld zoals bepaald in het reglement van de CACET vzw.

Art. 19 : Een beroep op de CACET vzw dient te gebeuren door gebruik te maken van een speciaal daartoe bestemd formulier, verkrijgbaar en in te dienen bij de administratieve zetel van de CACET vzw, Brusselsesteenweg 478, 1731 Zellik (Asse), volgens de modaliteiten in haar reglement.

VIII. SPECIALE LEVERINGS-VOORWAARDEN

Art. 20 : Elk textielverzorgingsbedrijf kan, buiten deze “algemene leverings-voorwaarden”, nog individuele voorwaarden stellen, voor zover deze niet strijdig zijn met de “algemene leveringsvoorwaarden van de textielverzorgingsbedrijven”.